https://www.img.in.th/image/Ne8Y
https://www.img.in.th/image/Ne8N
https://www.img.in.th/image/Ne8F
https://www.img.in.th/image/Ne8L

NEW 3dsll $ 5,500
1.ของแถม sky3 ds สีฟ้า (เอาเกมใส่เมม )
2.เมม 16 G KT
3.game MH 3G, MH 4,MH X
4.แถมเคสใสสีฟ้าของ HORI แท้ 1 อัน
จับเล่น 5-6 ทีแล้วเก็บไว้ในชั้นจนลืมว่าเคยซื้อมาเล่น
(ไม่มีลายขีดข่วนสภาพกริบๆ)
FW = 9.2
(กล่องไม่รู้ไปไหนถ้าหาเจอจะไห้ไปด้วย)
Line arm0220
No. 062-062-1375