หน้าจอมี "ของ" ข้างยุบน background แก้ไงครับ
windows ไม่สมบูรหอครับ