overclockzonefanpage  overclockzoneth  TV  
Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 20 of 31

Thread: ของจีน แต่ทำมาน่าใช้มากๆ

 1. #1
  battlecruiser's Avatar
  Join Date
  16 Sep 2006
  Location
  ชมรมโคราชรักหมาแดกแมว

  Default ของจีน แต่ทำมาน่าใช้มากๆ

  พูดไปใครจะเชื่อ ถ้า envy24 มี dolby digital live

  [Zhongguancun Online Audio Channel original] independent sound development can be described as full of twists and turns, 90 in the mid to late 90's sound card is an independent rapid development and market situation is relatively good period of time, innovation, Diamond, tanks and so on at that time are is the hot brand, compete with each other very keen.
  不过之后的几年板载声卡大量出现,独立声卡市场萎缩,很多品牌淡出我们的视野,只剩下一些热衷于此的发烧友还在各处淘当年的宝贝,乐此不疲。
  But a few years after the appearance of large numbers of on-board sound card, an independent sound card market is shrinking, a lot of brands out our vision, leaving only some of the fans are still enthusiastic about this year throughout the Amoy baby, never.

  07年下半年开始,随着高清、投影、HTPC概念的逐渐兴起,独立声卡仿佛又看到了春天。
  The second half of 2007, with the high-definition projectors, HTPC concept gradually rise, the independent sound as if they also see the spring.
  经过一年多的发展,很多厂商开始重新对这个领域重视起来,国内品牌乐之邦更是在09年一口气推出20款声卡产品,其中包括9张主卡、7张子卡和4个外置盒,旨在为用户打造家庭高清音频的解决方案。
  After more than a year of development, many manufacturers began to pay attention to this area, the domestic brands bang music is in one go in 2009 to launch 20 sound card products, including nine primary card, 7 DAVID cards and 4 External boxes, designed for users to create family high-definition audio solution.
  乐之邦轩辕II声卡系统评测
  Lok states Xuanyuan II sound card System Evaluation

  主卡和两款子卡参数表(点击图片放大)
  Master Card and two daughter card parameter table (click picture to enlarge)
  此次乐之邦的新品并非是传统的声卡的堆砌,而是在设计思路上稍有转变,以主卡搭配多功能子卡的方式来实现用户对各种功能的需求,某种程度上借用了DIY的思想。
  The state's new music is not a pile of traditional sound card, but the train of thought in the design of a slight change to the main card with multi-function daughter card users a way to achieve the various functions of the demand, to some extent borrowed the idea of DIY.
  ZOL音频频道此次收到了轩辕II Pro-HD PCI这款主卡,搭配了一块7.1子卡和一块数字子卡。
  ZOL the received audio channels Xuanyuan II Pro-HD PCI The main card, with a piece of 7.1 daughter card and a digital daughter card.
  下面我们来介绍一下这款产品。
  Now we come to tell us about this product.

  这张主卡采用了黑色PCB板,PCI接口,全高板型,因此无法放入半高的HTPC 机箱中。
  This master card using a black PCB board, PCI interface, the whole high-plate-type and therefore can not Add half of the HTPC chassis.
  主卡与子卡的连接使用的是类似IDE接口的40针排线连接,而且一张主卡可以同时连接多个子卡。
  Master card and daughter card connection using a similar 40-pin IDE interface cable to connect, but a master card can connect to multiple daughter card.


  乐之邦轩辕II 声卡 :主卡
  Lok states Xuanyuan II sound card: Main Card


  乐之邦轩辕II声卡:主卡背部及接口
  Lok states Xuanyuan II sound card: Main card back and interface

  主卡采用双声道输入、输出设计,分别提供了6.5mm麦克风接口、RCA麦克风接口、6.5mm 耳机接口和RCA耳机接口。
  Master Card dual-channel input and output design, provide a 6.5mm microphone interface, RCA microphone interface, 6.5mm headphone jack and RCA headphone interface.

  乐之邦轩辕II声卡:芯片特写(一)
  Lok states Xuanyuan II sound card: chip features (a)
  轩辕II这款主卡的主控芯片使用了VIA出品的VT1724,最高支持24Bit/192kHz采样率的模拟回放和数字音频输出。
  Xuanyuan II The main control chip card products using VIA's VT1724, the highest support 24Bit/192kHz playback sample rate analog and digital audio output.
  在主芯片靠上的位置设置了XC95144XL芯片作为CPLD元件。
  In the main chip on the location set XC95144XL chip components as a CPLD.  乐之邦轩辕II声卡:芯片特写(二)
  State Xuanyuan II music sound card: chip features (b)
  主卡使用了一颗WM8776的Codec,乐之邦的很多产品都使用了这颗芯片。
  Master card using a WM8776 the Codec, music states have used many products of this chip.
  它的输出信噪比达到了108dB,而输入信噪比为102dB。
  It has reached the output signal to noise ratio 108dB, while the input SNR for 102dB.
  主卡的DAC芯片为CS 4398,它具备24bit/192kHz的采样能力。
  Master Card DAC chip for CS 4398, it has the ability 24bit/192kHz sampling.  乐之邦轩辕II声卡:芯片特写(三)
  Lok states Xuanyuan II sound card: chip features (c)
  乐之邦轩辕II这款主卡采用了雅马哈的YSS915-M卡拉OK芯片,而且使用了松下ATQ209继电器。
  Music Xuanyuan II state this primary card used Yamaha's OK karaoke YSS915-M chips, but also used the Panasonic ATQ209 relay.
  整体来看,轩辕II系列声卡在做工方面和之前的莫邪系列产品高出一些,功能也更加丰富,可以同时与多款子卡相连。
  Overall, the Xuanyuan Series II sound card in the work and before moye higher than the number of products, features and more abundant, can be linked with the number of daughter card.  乐之邦轩辕II声卡:接口标注
  State Xuanyuan II music sound card: Interface tagging
  先来看一下主卡和子卡的接口设置,主卡的两组6.5mm插口和两组RCA插口分别对应线路输入和线路输出;7.1声道子卡全部为3.5mm接口;数字子卡设计了BNC同轴输出、RCA同轴输出和光纤输出三个接口。
  First look at the main card and daughter card interface settings, the two main card 6.5mm jack and two RCA jack lines corresponding to the input and output lines; 7.1-channel daughter card all 3.5mm interface; digital daughter card is designed with the BNC axis output, RCA coaxial output and optical output of the three interfaces.
  下面介绍子卡的具体配置。
  Here are the specific configuration daughter card.

  这次收到的两张子卡分别为7.1声道子卡和数字子卡,也是最常见的两张子卡,其他的几个型号将陆续推出并上市。
  The daughter card received two 7.1-channel daughter card and digital daughter card, but also the two most common sub-card, several other models will be launched and listed.
  两个子卡同样为全高板型设计,其中7.1声道子卡采用了CS 4382作为DAC,为8声道114dB SNR DAC芯片,支持24Bit/192kHz音频流。
  The same two sub-card for the whole high-board design, of which 7.1 daughter card using the CS 4382 as a DAC, 8-channel 114dB SNR DAC chips, support 24Bit/192kHz audio stream.
  乐之邦轩辕II 声卡 :7.1声道子卡
  Lok states Xuanyuan II sound card: 7.1-channel daughter card

  乐之邦轩辕II声卡:接口和CS4382芯片特写
  Lok states Xuanyuan II sound card: CS4382 chip interface and features
  另一张数字子卡同样为全高设计,采用了CS8406专业S/PDIF发射芯片。
  Another daughter card, the same figure for the whole high-design, the use of the CS8406 professional S / PDIF transmitter.
  这只芯片可支持192kHz,并满足下一代音频格式,例如DVD-Audio的需要,可以在192kHz S/PDIF和AES/EBU之间进行数据转换。
  This chip can support 192kHz, and meet the next-generation audio formats such as DVD-Audio need to be able to 192kHz S / PDIF and AES / EBU data conversion between.
  另外,CS8406还内置了低形变、低阻值的差分电路驱动 ,允许在跨度更大电缆端的传输。
  In addition, CS8406 also incorporates a low deformation, low-resistance differential circuit-driven, to allow greater span cable-end transmission.  乐之邦轩辕II声卡:数字子卡
  State Xuanyuan II music sound card: Digital daughter card

  乐之邦轩辕II声卡:接口和CS8406芯片特写
  State Xuanyuan II music sound card: CS8406 chip interface and features
  两款子卡与主卡通过40针排线连接,而且都需要独立供电,通过产品附赠的转换插头连接电源即可。
  Both daughter card with the main card through the 40-pin cable to connect, but also need an independent power supply, the product comes with adapter to connect the power supply can be.  乐之邦轩辕II声卡:数据接口和电源接口
  State Xuanyuan II music sound cards: Data Interface and Power Interface

  乐之邦轩辕II声卡:连接效果
  Lok states Xuanyuan II sound card: Connect effect

  乐之邦轩辕II声卡:附件一览
  State Xuanyuan II music sound card: Annex List
  声卡系统的附件非常简单,主卡附赠了40针数据线和驱动光盘,而两张子卡各附送一条电源转换接线。
  Sound card system is very simple annex, the main card comes with a 40-pin data cable and driver CD-ROM, and two daughter cards are all included a power converter cable.
  将声卡连接好之后,我们就可以进行驱动程序的安装了,安装过程非常简单,下面我们来简单介绍一下。
  After connecting the sound card, we can carry out the driver installed, the installation process is very simple, following a brief us.

  驱动光盘放入光驱中后可自动弹出安装界面,选择“安装X-Sword II驱动程序”即可。
  Driver CD-ROM Add to drive after the installation of automatic pop-up interface, select the "X-Sword II installed driver" option.
  整个安装过程很快,中间会出现Windows徽标提醒窗口,选择“仍然继续”即可,安装成功后,任务栏将出现乐之邦驱动的小图标,双击打开控制面板。
  Soon the entire installation process, the middle will appear to remind the Windows logo window, select "continue" button, the installation is successful, the task bar will appear on the state music-driven small icon, double-click to open the control panel.
  驱动程序安装界面
  Driver installation interface

  X-Sword II System控制面板
  X-Sword II System control panel

  X-Sword II System控制面板
  X-Sword II System control panel
  控制面板中,“播放”和“录音”标签下的功能设置比较相似,我们可以对整体的音量进行控制,也可以对每一声道单独控制。
  Control Panel, "Play" and "sound recording" tab under the similar feature set, we can control the overall volume can also be a separate control for each channel.
  播放时还可以在“线路输出”和“ 耳机输出”中进行选择,对应主卡上的不同接口。
  Players can also "line out" and "headphone out" to choose, corresponding to the main card of a different interface.
  X-Sword II System控制面板
  X-Sword II System control panel
  高级菜单中,我们可以进行声道映功能调整。
  Advanced menu, we can adjust the channel video features.
  如果连接有7.1子卡,我们在选择5.1声道或7.1声道后,可以选择每个声道的音箱对应子卡上的哪个接口,非常方便用户连接。
  If there are 7.1 daughter card connections, we in the choice of 5.1 or 7.1, you can choose each channel speaker corresponding sub card interface which is very user-friendly connections.
  另外主卡也可通过一系列算法实现虚拟多声道效果,只需点击开关按键即可。
  Another primary card can also be through a series of algorithms to achieve a virtual multi-channel effects, just click the button switch.  X-Sword II System控制面板
  X-Sword II System control panel
  主卡支持卡拉OK功能,在这个标签下我们可以进行多种设置,对卡拉OK的整体效果进行调整,非常方便。
  Kara OK master card support functions in this label, we can be a variety of settings, on the karaoke OK to adjust the overall effect is very convenient.  X-Sword II System控制面板
  X-Sword II System control panel

  X-Sword II System控制面板
  X-Sword II System control panel
  在控制面板中的“IMMDAI”标签下,系统会自动识别用户连接的子卡种类和数量,然后激活左侧相应的按键,我们可以分别对子卡的一些参数进行调整。
  In the Control Panel "IMMDAI" tab, the system will automatically identify the user to connect a subset of the type and quantity of cards, and then activate the left side of the corresponding button, we can pair cards were some of the parameters to adjust.
  设置好对应选项,我们就可以开始试听环节了。
  Set up the corresponding options, we can begin to link the audition.

  主观试听部分我们选用了三诺 N-50G和漫步者 S5.1标准版两款音箱 ,前者主要进行2.0音箱的纯音乐试听,后者则针对7.1声道子卡进行电影体验。
  We will use part of the subjective audition three Connaught N-50G and Edifier S5.1 Standard Edition two speakers, the former speaker of 2.0 mainly music, listen, and the latter for 7.1-channel daughter card for the film experience.

  《Strauss Family:Waltzes, Polkas & Marches》
  "Strauss Family: Waltzes, Polkas & Marches"
  施特劳斯家族圆舞曲、波尔卡和进行曲全集
  Strauss family waltzes, polka and march Works
  >>试听专辑:《施特劳斯家族圆舞曲、波尔卡和进行曲全集》(6CD)
  >> Listen album: "Strauss family waltzes, polka and march Complete Works" (6CD)

  >>发行日期:1997年
  >> Issue date: 1997

  >>专辑格式:APE
  >> Album format: APE

  >>专辑简介:威利.博斯科夫斯基1909年生于奥京维也纳,9岁入维也纳音乐学院,17岁即获克赖斯勒小提琴大赛首奖,其后走入独奏及室内乐演奏,1932年入维也纳爱乐管弦乐团,1939年经该口指挥克纳伯兹布许(H. Knappertsbusch, 1888-1965)提拔为四位首席之一。
  >> Album Introduction: Willy. Boskovsky 1909 Ogun was born in Vienna, 9-year-old into the Vienna Academy of Music, 17-year-old that was Kreisler Violin Competition first prize, followed into the solo and chamber music performances, 1932 into the Vienna Philharmonic Orchestra, in 1939 by the command I兹布Xu Gunter (H. Knappertsbusch, 1888-1965) promoted to one of the four chief.
  除此之外,他当时也兼任维也纳国家歌剧院管弦乐团的首席,以及维也纳学院附设小提琴学校的校长,并自组维也纳八重奏和维也纳爱乐四重奏等室内乐团。
  In addition, he was also concurrently the Vienna State Opera Orchestra's chief, as well as violinist with the Vienna Institute of school, and since the group Octet Vienna and the Vienna Philharmonic Chamber Orchestra quartet.

  音质点评:音乐试听中搭配了三诺N-50G音箱。
  Sound Comments: Music Audition in Connaught with a three-N-50G speaker.
  声卡整体表现不错,主卡的设计注重音乐性,声场开阔。
  Sound pretty good overall performance, the main card design-oriented music, the sound field open.
  分别来说说三频的表现,低频量感并不很足,更加注重声音的弹性与瞬态响应,对大编制的交响乐来说这种设计比较合理。
  Said tri-band, respectively, for the performance of low-frequency is not very adequate amount of sense to pay more attention to the voice of the flexibility and transient response of large symphony for the preparation of this design more reasonable.
  中频表现出色,质感饱满,高频音色亮丽,细节丰富。
  IF outstanding performance, high quality, high-frequency sound beautiful, rich in detail.
  三频表现虽然出色,不过感觉整体表现稍显平淡,对音乐的表现力方面尚可提高。
  Tri-band, though excellent, but the overall performance of slightly dull feeling of music can improve the performance of power.

  我们使用漫步者 S5.1标准版连接子卡进行电影体验,选择的是08年下半年上映的《蝙蝠侠前传2:黑暗骑士》,片源为网络 下载的Blu-ray格式。
  We use Edifier S5.1 Standard Edition daughter card to connect to the film experience, chose the second half of 2008 release of "Batman Begins 2: Dark Knight" film source for the network to download the Blu-ray format.


  1080p电影——《蝙蝠侠前传2:黑暗骑士》
  1080p movie - "Batman Begins 2: Dark Knight"

  在上一集故事中,从亲眼目睹父母被人杀死的阴影中走出来的“蝙蝠侠”,经历了成长之后,已经不再是那个桀骜不的孤单英雄了。
  In the last episode of the story, from the witness was killed parents to get out of the shadow of the "Batman", has experienced growth after that is no longer the lonely jie ao not a hero.
  在警官吉姆·戈登和检查官哈维·登特的通力帮助下,“蝙蝠侠”无后顾之忧地继续满世界的奔波,与日益增长起来的犯罪威胁做着永无休止的争斗,而他所在的高谭市,也是进展最为明显的地方,犯罪率以一种惊人的速度持续下降着,毕竟对方是能够上天入地的“蝙蝠侠”,不借两个胆子谁还敢造次呢?
  吉姆戈登police officers and prosecutors in哈维登特the full help of the "Batman" no worries continue to go over the world, together with the growing threat of crime doing endless strife, and his high-Tan city, progress is also the most obvious places, the crime rate in an alarming rate continued to decline, and after all the other side is able to enter heaven, the "Batman", same business two bolder rash who would do?
  不过像高谭这种科技与污秽并存的城市,平静是不可能维持太久的,果不其然,新一轮的混乱很快就席卷了整个城市,人们再一被被恐慌所笼罩着……
  However, such technology as the high-Tan co-exist with the dirty city, it is impossible to maintain calm for too long, Indeed, a new round of confusion quickly engulfed the entire city, people panic and then was enveloped by the ... ...

  >>片名:《蝙蝠侠前传2:黑暗骑士》
  >> Title: "Batman Begins 2: Dark Knight"

  >>导演:克里斯托弗·诺兰>>演员:克里斯蒂安·贝尔希斯·莱杰迈克尔·凯恩>>类型:动作/ 惊悚/ 冒险/ 犯罪>>片长:151分钟>>地区:美国>>发行:华纳兄弟影片公司>>上映时间:2008年7月18日
  >> Director: Christopher Nolan>> Cast: Christian Bale希斯莱杰迈克尔凯恩>> Type: action / thriller / adventure / crime>> Runtime: 151 minutes>> region: The United States>> Issue: Warner Bros. Pictures>>上映Time: July 18, 2008


  蝙蝠侠前传2:黑暗骑士
  Batman Begins 2: Dark Knight

  >>电影格式:Blu-ray
  >> Film formats: Blu-ray

  >>测试方式:在电影播放中体验音乐 、音效、声音定位等
  >> Test: In the movie players to experience music, sound, sound positioning
  音质点评: 乐之邦轩辕II的这款子卡通过驱动程序可以实现声道映射功能,可以更改某一声道的发声音箱 ,这样在连线方面更加随意。
  Sound Comments: Lok states Xuanyuan II of this daughter card through the driver can achieve channel mapping function, you can change a voice channel speaker, so the connection is more casual.
  电影注重整体气氛,低频能力、定位能力和细节表现能力是衡量一款声卡的重点。
  Pay attention to the overall atmosphere of the film, low-frequency capacity, positioning capability and capacity is a measure of the details of the performance of a sound card key.
  测试中低频表现出色,速度感很好,适合表现大场景。
  Testing of low-frequency performance, speed, sense of well suited to the performance of big scenes.
  声音定位准确,声场开阔。
  Sound localization accurate, open sound field.
  声卡在细节表现上稍有欠缺,渲染气氛的能力不足。
  Sound card is in the details slight lack of performance, the ability to play up the atmosphere.  乐之邦X-Sword II Pro-HD PCI / Component Digital / Component 7.1
  Lok states X-Sword II Pro-HD PCI / Component Digital / Component 7.1

  评测总结:
  Evaluation Summary:

  乐之邦在09年将继续大力推广声卡产品,通过轩辕II系列产品我们可以感受到乐之邦正在朝着打造家庭高清多媒体解决方案的方向努力,轩辕II全系列产品在音乐欣赏、 游戏 、录音等方面都有涉及。
  Le states in 2009 will continue to vigorously promote the sound card products, through Xuanyuan II family of products we can feel the music states are moving to create high-definition multimedia solutions to the family of the direction, Xuanyuan II full range of products in the music appreciation, games, recording and so on are involved.
  本次测试的Pro-HD PCI主卡和两张子卡在做工、用料方面都很出色,主卡注重音乐性,而子卡注重功能,定位准确。
  The test of the main Pro-HD PCI cards and two daughter card in workmanship, materials used are excellent, the main focus on musical cards, and daughter card-oriented features, positioning accuracy.


 2. #2
  OverclockZone Member nitroboy's Avatar
  Join Date
  17 May 2007
  Location
  อยู่ที่ใจ ใช่ใบหน้า

  Default

  ถ้าราคาจีนๆด้วยละก็ X2

 3. #3
  OverclockZone Member noomkorat's Avatar
  Join Date
  22 Nov 2007
  Location
  Nakronrajchasima

  Default

  รีบหามาทดสอบโดยด่วน เอ มาเมืองไทยแล้วราคามันจะเท่าไรเนี่ย

 4. #4
  OverclockZone Member oomiN's Avatar
  Join Date
  6 May 2008

  Default

  IPhone จีน 4500 ดูทีวีได้ ยิ่งกว่าของ USA อีก -Import By แม่สาย เชียงราย

  เทคโนโลยีจีนมัน "เหนือชั้น" จริงๆครับ

 5. #5
  OverclockZone Member Pat_CSSU's Avatar
  Join Date
  16 Sep 2006
  Location
  Bangkok

  Default

  Quote Originally Posted by oomiN
  IPhone จีน 4500 ดูทีวีได้ ยิ่งกว่าของ USA อีก -Import By แม่สาย เชียงราย

  เทคโนโลยีจีนมัน "เหนือชั้น" จริงๆครับ
  พี่จีนเขา Copy & Create หรือ Develop
  แต่น้องไทยเราดีแต่ Copy & Copy ครับ
  ถึงได้ตามก้นชาวบ้านเค้าอยู่ร่ำไป (รู้สึกว่า E-government ยังแพ้ลาว)

 6. #6
  battlecruiser's Avatar
  Join Date
  16 Sep 2006
  Location
  ชมรมโคราชรักหมาแดกแมว

  Default

  ดู อุปกรร์เสริมอีกมากมาย


  digital แบบ พิเศษ input output samplerate conversion / oversampling 2x 4x dolby digital live
  ·X-Sword II Component Pro-Digital:专业数字子卡,SRC4382高精度DSP,集成S/PDIF发射芯片、支持MMDI扩展总线,具备RCA、BNC、光纤SPDIF输出接口和光纤S/PDIF输入接口。硬件数字去抖动、升频功能,MMDI,PCM、Dolby digital、DTS数字编码输出,支持Dolby Digital Live编码输出。

  DSP เพิ่มคุณสมบัติ ถอดระหัส Dolby digital EX /DTS ES

  Dolby prologic / NEO6 upmix

  Dolby headphone / virtual speaker

  ·X-Sword II Component DSP:·freescale 24Bit数字音频DSP。高达100MIPS信号处理速度。DTS-ES , DTS96/24, DTS-ES96/24Dolby Pro Logic IIxDolby Digital EXDolby HeadphoneDolby Virtual Speaker


  ·X-Sword II Component DD:·freescale 24Bit数字音频DSP。高达100MIPS信号处理速度。Dolby Pro Logic II x编码、Dolby Digital解码、DTS、DTS-ES解码。  up grade ภาค input ด้วย ADC ที่ดีขึ้น Mic in +premic / XLR balance

  X-Sword II Component REC:CS5381模数转换芯片,高达120dB SNR录音,支持ASIO录音,具备RCA线路输入、6.25平衡线路输入。

  Last edited by battlecruiser; 8 Jan 2009 at 12:03:59.

 7. #7
  battlecruiser's Avatar
  Join Date
  16 Sep 2006
  Location
  ชมรมโคราชรักหมาแดกแมว

  Default

  รุ่น pci E ก็มี จะแบ่งเป็น 2เกรด แยกตามเบอร์ DAC / op-amp

  ·X-Sword II Analog-HD PCI-E:PCI-EXPRESS 1X电脑界面,DAC芯片CS4392,运算放大器NJM4580,具备:RCA线路输出、RCA线路输入、6.25麦克风输入、6.25耳机输出、IMMDAI接口。
  ·X-Sword II Pro-HD PCI-E:PCI-EXPRESS 1X电脑界面,DAC芯片CS4398,运算放大器NJM2068,具备:RCA线路输出、RCA线路输入、6.25麦克风输入、6.25耳机输出、IMMDAI接口。


  7.1 คือ option เสริม

  X-Sword II Component 7.1:7.1声道子卡,CS4382 8通道 114dB SNR DAC芯片,支持24Bit/192kHz音频流。
 8. #8
  OverclockZone Member youth's Avatar
  Join Date
  15 Jan 2008

  Default

  แปล จีนให้หน่อย อิอิ

 9. #9
  OverclockZone Member mmilin's Avatar
  Join Date
  27 Apr 2007

  Default

  อ่าน Control Panel ไม่ค่อยจาออกเลย.... จะใช้เป็นมั้ยนี่

 10. #10
  OverclockZone Member
  Join Date
  18 Dec 2006

  Default คาราโอเกะ

  Via ป่าว ครับท่าน
  ใครไปเที่ยวจีนบ่อยๆๆ น่าจะติดมือมาได้บ้าง
  Last edited by rat33; 8 Jan 2009 at 13:00:51.

 11. #11
  OverclockZone Member Night_Angel's Avatar
  Join Date
  6 Feb 2007

  Default

  เหมือนกั๊กๆ เปลื่องช่องดีแฮะ

  จริงๆ รวมมันที่บอร์ดเดียวกัน็ทำได้นี่นา

 12. #12
  OverclockZone Member Jumpba's Avatar
  Join Date
  27 Mar 2007

  Default

  ซาวก็สวย น่าใช้
  โปรแกรม ก็น่าใช้

  หุหุ น่าลองมากเลยพี่ อิอิ

 13. #13
  OverclockZone Member camera's Avatar
  Join Date
  5 Oct 2006
  Location
  13.784893,100.613126

  Default

  ภาคภาษาจีนยังอุตส่าห์หาข้อมูลมาให้ เยี่ยมมากครับ

 14. #14
  Banned
  Join Date
  3 Oct 2006
  Location
  บางกะปิ

  Default

  สงสัยต้องให้เฮียบอลอิมพอร์ตมา

 15. #15
  OverclockZone Member mballx's Avatar
  Join Date
  15 Oct 2006
  Location
  A, A

  Default

  ของ musiland เค้าก็ดังทาง dac ด้วยนา
  http://www.head-fi.org/forums/f7/mus...d-10-a-201624/

 16. #16
  OverclockZone Member mballx's Avatar
  Join Date
  15 Oct 2006
  Location
  A, A

  Default

  เล็งๆไว้

  Burr Brown PCM3010 24bit D/A chipset (a huge upgrade to the Classic version)
  Cirrus Logic SPDIF CS8420 chipset for optical output (another upgrade to the Classic version)
  USB 2.0 fast connection
  Headphone amplifier
  3.5mm headphone/line-out/line-in/microphone jack
  Enhanced 24bit stereo playback - S/N : 102dB
  Hardware DSP sound effect : Bass , Treble, Mega Bass, Loudness, Dynamic Bass
  5 EQ mode
  Microphone amplifier : +21dB - 43dB
  Line-in amplifier : -100dB - + 6dB
  Analog input - S/N : 95dB
  High quality S/PDIF optical output ( sampling rate selectable )
  Operating System : Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
  Measurement : 2 1/2" x 3 1/2" x 1/2"

 17. #17
  OverclockZone Member chicky4u's Avatar
  Join Date
  16 Feb 2007
  Location
  ลำปางหนา

  Default

  ไม่รู้ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่

  แต่ดูแล้ว น่าลอง เนอะ

 18. #18
  OverclockZone Member หัวโบราณ's Avatar
  Join Date
  16 Sep 2006
  Location
  ขั้วโลกเหนือ

  Default

  ไอ๋หยาแปลไม่ออก ตามชายแดนจะมีขายมั้ยหว่า

 19. #19
  OverclockZone Member noomkorat's Avatar
  Join Date
  22 Nov 2007
  Location
  Nakronrajchasima

  Default

  Quote Originally Posted by Pat_CSSU View Post
  พี่จีนเขา Copy & Create หรือ Develop
  แต่น้องไทยเราดีแต่ Copy & Copy ครับ
  ถึงได้ตามก้นชาวบ้านเค้าอยู่ร่ำไป (รู้สึกว่า E-government ยังแพ้ลาว)
  ท่านเอย อย่าไปแตะหัวหงอกหัวดำในหอคอยงาช้างเลย
  สิ่งที่คิดมีแต่เรื่องแย่งอำนาจและผลประโยชน์ ปล่อยๆไปเดี๋ยวก็สูญพันธ์ ช่วยกันดูหน่อยก็พอ
  เอาเรื่องมันๆในงานซาวด์ของเราดีกว่า

  ตาบอล คอนโทลพาแนล มันปรับเป็นภาษาอังกฤษได้มั้ย หากได้ ลองเอามาเทสต์สักชุดเป็นไง
  Last edited by noomkorat; 9 Jan 2009 at 07:43:54.

 20. #20
  OverclockZone Member mballx's Avatar
  Join Date
  15 Oct 2006
  Location
  A, A

  Default

  Quote Originally Posted by noomkorat View Post
  ท่านเอย อย่าไปแตะหัวหงอกหัวดำในหอคอยงาช้างเลย
  สิ่งที่คิดมีแต่เรื่องแย่งอำนาจและผลประโยชน์ ปล่อยๆไปเดี๋ยวก็สูญพันธ์ ช่วยกันดูหน่อยก็พอ
  เอาเรื่องมันๆในงานซาวด์ของเราดีกว่า

  ตาบอล คอนโทลพาแนล มันปรับเป็นภาษาอังกฤษได้มั้ย หากได้ ลองเอามาเทสต์สักชุดเป็นไง
  พี่ต้องไปกับเรือรบอะครับ....ผมว่าถ้าขายอินเตอร์ก็มีไดว์เวอร์ภาษาให้เลือกตอนลงนะ ไม่ต้องกลัวทำของขนาดนี้ต้องอินเตอร์ ว่าแต่มันมีขายตาม เอเชีย ใครหิ้วมาได้บ้างล่ะ ผม ทรานสเลท เว็ป แล้วอ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง

Page 1 of 2 12 LastLast

Bookmarks

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •