รับ GTX 950 , GTX 960 ,GTX 970หรือตัว TI มือ2
Line nukuff14