หลักสูตร Robot Structural Analysis Professional 2018 (RC และ

STEEL) โทร. 086-085-3465
หลักสูตรอบรมโปรแกรม Robot Structural Analysis Professional 2018

โทร. 086-085-3465
ตั้งแต่ Basic จน Advanced
อีเมล์ protraining6@gmail.com

สถานที่ ข้างวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ, ตรงข้ามเมืองโบราณ สมุทรปราการ
อบรม 4 วัน
9.30-16.00 น.

โปรแกรม Robot Structural Analysis Professional 2018 ใช้เพื่อ

วิเคราะห์โครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา
ทั้ง Reinforcement Concrete (คอนกรีตเสริมเหล็ก)และ Steel Structures(

โครงสร้างเหล็ก)
ซึ่งใช้งานง่าย และเป็นคู่แข่งกับโปรแกรม STAAD Pro
ซึ่งคอร์สนี้เหมาะสำหรับ วิศวกรโยธา, นักศึกษา, และผู้สนใจทั่วไป ทั้งที่มีประสบการณ์ และยังไม่มีเลย
โดยในคอร์สจะปูพื้นฐานการวิเคราะห์ ตามทฤษฎี, Design Codes, การปรับแต่งโปรแกรม, และเทคนิคการ

อ่านผลลัพธ์
การใส่เหล็กในโครงสร้าง, และการประยุกต์ใช้โปรแกรมขั้นสูง

การทำงานร่วมกับโปรแกรม AutoCAD และ REVIT

เนื้อหาส่วน Reinforcement Concrete STRUCTURES
เนื้อหาการอบรม

1: RC Structure Analysis
The Interface
Work Configuration
Material Definition
Design Codes
The Workflow in Autodesk Robot
2D Structures
Two Parts Beam
Choose the Structural Type
Draw the Structure Elements
RC Frame
Supports
Load Cases
Applying Loads
Combinations and Load Factors
Calculate
Results
Calculation Options for the Requested Reinforcement
Calculation of the Required Reinforcement
Theorical Envelope Design
Steel Reinforcement Design
Reinforcement Steel Design
Beam Parameters
Calculation Options
Reinforcement Pattern
Steel Reinforcement
Biaxial Interactive Graphics
Reinforcement of Beams
Layout Creator

2: 3D Structure
Designing a 3D Structure
Results Analysis
Design of Two Direction Slabs
Slabs Deformation Analysis
Slabs Reinforcement
Steel Reinforcement Design

3: Analytic Model
Axisworks
Dead Load
Walls
Map Results
Rebar Design
Rebar Design Calculations
Reinforcement Concrete Design
Reinforcement Concrete Walls

4: Foundations Design
Geotechnical Considerations
Rebar Hooks

5: Modal Analysis
Modal Analysis, Settings
Modal Analysis, Parameters
Modal Analysis, Results

6: Introduction to Seismic Analysis
Base Shear
Direction Definition
Filters
Site Classification

WORKSHOP: REVIT + ROBOT

*************************************************

เนื้อหาส่วน STEEL STRUCTURES

Learning Objectives

1: Configuring Autodesk Robot
Choosing a Structural Type
Configurating Robot
Robot Workflow
Set the Structure
Supports
Load Cases
Applying Loads
Frame
Load Combinations and Factors
Calculation and Diagrams
Designing Steel Beams
Designing Connections
Calculating the Embedment

2: Designing a Structure
Available Codes and Profiles
Warehouse
Devide Structural Members
Editing the Structure
Release, Structural Types of Joints
Geometria
Cubiertas

3: The Structures Generator
Generating a Frame Type Structure
Result of Analysis

4: Designing the Truss Beam
Pratt Truss Type
Connections Analysis

5: From Revit to Robot
Importing to Robot
Curves Element Analysis

6: Designing a Warehouse
Settings
Designing Structure
Simulating and Tests
Structure's Roof
Dynamic Wind Analysis

7: Designing Foundations
Foundations Design
Geotechnical Study
Stirrups, Hooks, and Anchors

8: Soil Static Load
GROUND
SOIL
Volumetric Weight Table

9: Retaining Walls Design
WALL
Designing of the connections between the Structure and

the Wall
Steel Deck Design
Orthotropic Slabs
Moving Loads
Wire Fabrics
Slabs Punching Analysis
Designing the Foundations
Load on the Foundations

10: Bars Analysis
Connections Analysis Between the Steel Elements

11: Wind Load Simulation
Wind Analysis in Revit

12: Simplified Model Seismic Analysis
Modal Analysis Settings
Seismic Analysis

13: Connections Analysis

WORKSHOP: REVIT + ROBOT

*************************************************

เนื้อหาส่วนกำแพงกันดิน(Retaining Walls) การวิเคราะห์รอยร้าว ในงานหลุมลึก (ชั้นใต้ดิน)

1. กราวด์คอนเทนเมนท์ และหลุมลึก (Ground containment and deep

excavations)
ฟาวเดชั่น หรือฐานราก (Foundations)
โปรแกรมโรบอทช่วยคำนวณฐานรากในงานหลุมลึก (Robot SAP in the Analysis of

Deep Foundation)
ฐานรากแบบลึก (Deep Foundations)
ชนิดของกราวด์คอนเทนเมนท์ (Type of Ground Containments)
กำแพงกันดิน (Retaining Walls)
ขนาด และมิติของกำแพง (Dimensioning of Retaining Walls)

2. แรงจากดิน (Ground thrust load)
โครงสร้างใต้พื้นดิน (Underground structures)
แรงทางด้านข้างจากดิน (The ground side loads)
ตัวแปรของโหลดจากดิน (Parameters of load of soil)
สัมประสิทธิ์ค่า k(Coefficient k)
(Over charges on the border)

3. กำแพงกันดิน (Retaining Walls)
ฐานแผ่ (Isolated foundation)
ฐานต่อเนื่องรับกำแพง (Continuous foundations)
กำแพงที่มีหน้าตัดแปรผัน (Walls of Variable Section)
การวิเคราะห์กำแพงที่ล้อมรอบ (Analysis of containment wall)
การระบายน้ำ (Drainage)
สแลบฐาน ( Foundation Slabs)
อัตราส่วนบัลลัสท์ (Ballast ratio)
การวิเคราะห์การทะลุ (Analysis of Punching)
ความต้านทานแผ่นดินไหว (Seismic resistant design)
การวิเคราะห์โครงสร้างขนาดใหญ่ (Analysis of massive structures)
การสร้างอีลีเมนท์ด้วยเอ็กซ์ทรูชั่น (Elements created by Extrusion)
โหลดบนโครงสร้าง (Loads on the structure)
จากโรบอทไปเรวิท (Robot SAP to Revit)

4. กราวด์แอนเคอร์ (Ground Anchors)
แผนภาพแสดงความดันปรากฏของพื้นดิน (Diagram of apparent pressure on the

ground)
ผลลัพธ์ (Results)
การวิเคราะห์ด้วยโรบอท (Analysis on Autodesk Robot SAP)

5. ความเสียหายในหลุมลึก (Failure in deep excavations)
เสถียรภาพในการขุด (Stability in the excavations)
น้ำในหลุม (Water in excavations)