รับการ์ดจอ 1050 หรือ 960 หรื อ 950 หรือเทียบเท่าครับ ของบไม่เกิน4000 ครับ

line xuou.xaou

tel 0910099846