อุปกรณ์ (device): รับ Chrome Cast Gen 2 จำนวน 1 ชิ้น
ราคา (price): เสนอมาได้ครับ
สภาพ (condition):
ตำหนิ (defect):
วันที่ซื้อมา หรืออายุของสินค้า (time from buy):
ประกัน (warranty): หากมีก็ดี แต่ไม่มีไม่เป็นไร
เหตุผลในการขาย (reason of sell):
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (contact): 066233I8796
วิธีส่งมอบสินค้า (delivery method):นัดรับ หรือ ems