- โซลูชั่น Programmable Open RAN ล้ำสมัย พร้อมที่จะเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัลและเครือข่ายยุคหน้า

Parallel Wireless, Inc. ผู้นำในการเชื่อมต่อผู้คนและสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน ในยามพักผ่อนและ

ยามฉุกเฉิน ด้วยโซลูชั่น 2G, 3G, และ 4G Open RAN ที่ติดตั้งง่ายและราคาประหยัดเหมือนกับ Wi-Fi จับมือกับ

Telefonica หนึ่งในบริษัทโทรคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศความสำเร็จในการนำร่องเทคโนโลยีบนระบบเครือ

ข่าย Programmable Open RAN ของ Parallel Wireless เพื่อเชื่อมต่อชุมชนที่***งไกลในลาตินอเมริกาเข้ากับ

บรอดแบรนด์มือถือ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "Internet Para Todos" ของ Telefonica

พื้นที่หลายแห่งในภูมิภาคได้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อ 3G และ 4G บนแพลตฟอร์มประมวลผลเพื่อการใช้งาน

ทั่วไป (General Purpose Processing) ซึ่ง Parallel Wireless ได้มีส่วนร่วมด้วยการสนับสนุนโซลูชั่น 2 รูปแบบ ได้แก่

- Converged Wireless System (CWS) เป็นสถานีฐานที่สร้างขึ้นด้วยองค์ประกอบประเภท Commodity off the

Shelf (COTS) ที่รวมเอาการเชื่อมต่อ 3G และ 4G ไว้ในฟอร์มแฟกเตอร์เดียวกัน
- HetNet Gateway (HNG) เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ในระดับผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อการใช้งานระบบ Open

RAN ด้วยอินเทอร์เฟซมาตรฐานแบบเปิดระหว่างอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อทำให้การจัดการเครือข่ายและการรวมผลิตภัณฑ์

RAN ใหม่ ๆ เข้าสู่ศูนย์กลางของเครือข่ายนั้นทำได้ง่ายขึ้น

สำหรับการติดตั้งวางระบบดังกล่าวนั้นใช้ความสามารถ SDR ของเทคโนโลยี Open RAN อย่างเต็มที่เพื่อส่งมอบ

บริการข้อมูลและเสียงบนเครือข่ายทั้ง 3G และ 4G สู่ลูกค้าหลายพันราย การนำร่องครั้งนี้ได้พิสูจน์ถึงความพร้อมของ

เทคโนโลยีเหล่านี้ในการมอบบริการเชื่อมต่อที่คุ้มค่าในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำ โดยพบว่าอัตราเติบโตด้านบริการ

เสียงแข็งแกร่งที่ 12% ต่อเดือน และมีอัตราการโทรติด (Success Call Rate) ของ Circuit Switch Fall Back (CSFB) ที่

99% ทั้งนี้ การเชื่อมต่อ 3G/4G ได้รับประโยชน์จากการประมวลผลที่ชาญฉลาดของเทคโนโลยีเพื่อส่งมอบการสัญจร

ข้อมูลมากกว่า 10GB ต่อวันบน 3G และ 4G ส่วนอัตราความพร้อมของมือถือในการใช้งานแต่ละครั้งอยู่ที่ระดับ 99% โดย

Parallel Wireless HNG นำเสนออัตราความสำเร็จของ Intra Frequency Mobility ที่ 100% ซึ่งเป็นเครื่องรับประกันว่าผู้

ใช้จะได้รับประสบการณ์การใช้งานคุณภาพสูงสุด

ข้อความสนับสนุน

Patrick Lopez รองประธานฝ่ายนวัตกรรมเครือข่ายของ Telefonica กล่าวว่า "ความสำเร็จในการนำร่องครั้งนี้ถือ

เป็นเครื่องพิสูจน์พันธกิจของเราในการลดต้นทุนเครือข่ายวิทยุโดยอาศัยโซลูชั่นเปี่ยมนวัตกรรมนี้ 'Internet Para Todos'

เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเชื่อมโยงผู้คนมากกว่า 100 ล้านคนในลาตินอเมริกา RAN แบบเปิดที่สามารถป้อนคำสั่งได้

จึงมีความสำคัญมากสำหรับโซลูชั่นนี้"

Steve Papa ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ Parallel Wireless "ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการสื่อสารครบวงจร Telefonica

ได้สร้างบรรทัดฐานในการเชื่อมประชากรทั่วโลกถึงกัน เราภูมิใจที่ได้มีบทบาทในการนำเสนอระบบนิเวศที่เปิดกว้าง

เพื่อบ่มเพาะนวัตกรรมทางสังคม การเชื่อมต่อไร้สายในชนบท และบริการไร้สายใหม่ ๆ อาทิ กสิกรรมเชื่อมต่อออนไลน์

การขนส่งเชื่อมต่อออนไลน์ การศึกษาและสาธารณสุขเชื่อมต่อออนไลน์ และอื่น ๆ อีกมากมาย สถาปัตยกรรมเครือข่าย IP

ของ Parallel Wireless ที่มีความเรียบง่าย ป้อนคำสั่งได้ และเป็นระบบเสมือน เปิดทางให้ผู้ให้บริการ MNO ทั่วโลกลด

ต้นทุน ร่นระยะเวลาปล่อยผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาด และรักษาอัตราการเติบโตของความสามารถในการทำกำไร นวัตกรรม

ของเราสนับสนุนบริการ 2G, 3G และ LTE เพื่อให้เกิดประสบการณ์การใช้งานคุณภาพสูงสุด และดัชนีชี้วัดผลงานหรือ

ความสำเร็จของงาน (KPI) ที่สูงที่สุดสำหรับ MNO และผู้ใช้ เช่นเดียวกับที่เราได้แสดงให้เห็นในโครงการนำร่องร่วมกับ

Telefonica"

เกี่ยวกับ Telefonica
Telefonica เป็นหนึ่งในบริษัทโทรคมนาคมขนาดใหญ่ที่สุดของโลก เมื่อพิจารณาจากมูลค่าตลาดและจำนวนลูกค้า

บริษัทนำเสนอบริการการเชื่อมต่อที่มีความครอบคลุมและมีคุณภาพผ่านทางเครือข่ายพื้นฐาน มือถือ และบรอดแบนด์

ระดับเวิลด์คลาส บริษัทเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องและยืนหยัดในการนำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่าง โดยยึดทั้งค่า

นิยมขององค์กรและบทบาททางสังคม เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า Telef?nica เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์ 100% และมีผู้ถือหุ้นทางตรงมากกว่า 1.5 ล้านราย ปัจจุบันมีทุนเรือนหุ้นที่เป็นหุ้นสามัญ 5,192,131,686 หุ้น

ซึ่งซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้นสเปน ลอนดอน นิวยอร์ก ลิมา และบัวโนสไอเรส

เกี่ยวกับ Parallel Wireless
Parallel Wireless เดินหน้าภารกิจเชื่อมโยง 4 พันล้านชีวิตทั่วโลกเข้าด้วยกันด้วยการพลิกโฉมเครือข่าย

สถาปัตยกรรมเครือข่ายมือถือโฉมใหม่เปิดโอกาสให้ค่ายมือถือติดตั้งเครือข่ายมือถือทุกระบบได้อย่างง่ายดายและคุ้มค่า

เทียบเท่ากับ Wi-Fi ระดับองค์กร ไม่ว่าจะในพื้นที่ชนบท ภายในองค์กร พื้นที่สาธารณะ เครื่องจักรต่อเครื่องจักร (M2M)

เมืองอัจฉริยะ หรือชุมชนเมืองที่หนาแน่น เพื่อเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์และคนที่บ้าน ที่ทำงาน ทั้งในยามสนุกสนาน

หรือในยามฉุกเฉิน ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบ และทดสอบร่วมกับผู้ให้บริการชั้นนำรายหลัก ๆ ใน

6 ทวีป ซึ่งนวัตกรรมและความเป็นเลิศของ Parallel Wireless สามารถการันตีได้จาก 34 รางวัลระดับอุตสาหกรรม

ติดตามความเคลื่อนไหวของ Parallel Wireless ได้ที่ LinkedIn และ Twitter

www.parallelwireless.com