งบ 2300 ไม่ใช้ VGA ON บอร์ดไหน OC ดีสุดครับ AM2
ถ้าได้ตํ่ากว่า 2000 ก็ดีเลยครับ