[size=14pt]หาข้อสอบ#แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2561 ทุกตำแหน่ง2561

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประกาศรับสมัคร :ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561#แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2561

ตำแหน่ง#แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2561
- เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
- นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ)
- นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ)
- นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านสามัญ)
- นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง)
- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
- นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
- นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
- พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัคร : https://examhot.blogspot.com/2018/08/11-7-28-2561.html
เว็บไซต์ : http://www.djop.go.th/Djop #แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2561

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
ประกอบด้วย
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- ความรู้เรื่องการประสานงาน
- คู่มืองานเลขา
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ _Electronic Market e-market
- พัสดุวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding e - bidding)
- สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แนวข้อสอบนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ)
ประกอบด้วย
- สรุป+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553
- การเชื่อม TIG (Gas Tungsten ? Arc welding)
- ข้อสอบความถนัดทางช่าง
- ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเชื่อม
- ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- ความรู้เกี่ยวกับช่างเชื่อม
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กวัยรุ่น
- แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- แนวข้อสอบกรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้
- แนวข้อสอบการป้องกันความปลอดภัยจากงานช่าง
- แนวข้อสอบจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
- แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- ระเบียบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าด้วยการดำเนินงานสถานแรกรับ -
และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2547
- สรุป พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์แต่งแหน่งอื่นๆ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ #แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2561
แอดไลน์เลยจ้า
@yrb6285y
http://line.me/ti/p/%40yrb6285y

เอกสารส่งไฟล์ทางอีเมล์ ราคา 399.- #แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2561
https://www.facebook.com/terbtopanit/
โทร 0884977046
Line parinya.su
mail unverlive@gmail.com
#แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2561
แบบไฟล์pdf ส่งทางอีเมล์
แอดไลน์เลยจ้า

@yrb6285y
http://line.me/ti/p/%40yrb6285y

#แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2561
ชำระเงินตามขั้นตอนดังนี้
1. โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 3662509263
ธ.กสิกรไทย ชื่อปริญญา สุโพธิ์

2. โอนเงินที่ เลขที่บัญชี 2822065424
ธ.ไทยพาณิชย์ ชื่อปริญญา สุโพธิ์
#แนวข้อสอบกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน2561
[/size]