ผมได้ใช้ Snare Agent for windows Version 3.1.3 แล้ว CPU Usage 100% ครับ

http://www.intersectalliance.com/pro....html#Download

ลงใน Windows Server 2003

พอจะมี Software ตัวอื่นไหมครับ ที่ทำการส่ง logs แบบ Snare Agent ครับ

ขอบคุณครับ