ต้องการสูตรคำนวนของโปรแกรม Excell ที่ใช้คัดตัวเลขที่ซ้ำกันครับ
ตัวอย่าง 025678 กับ 4582163 ใช้สูตรให้ได้เท่ากับ 2568