คืนค่ารีจิสที่ถูกแก้ไข พร้อมเร่งความเร็วให้เสถียรเหมือนเดิม (ต้องมีติดเครื่อง)
Uniblue's RegistryBooster v2 : โปรแกรมช่วยคืนค่ารีจิส หรือ ระบบเครื่องให้อยู๋ในสภาวะปกติก่อนการเกดปัญหา (ยกเว้นบาง
กรณีที่ตัวรีจิสเองไม่ได้โดนทำงายไปด้วยสาเหตุต่างๆ)

Uniblue's RegistryBooster v2 การทำงานของโรปแกรมนี้คือ
ช่วยเพิ่ม speed คอม
ค้นหาไดร์เวอร์คอมพิวเตอร์
คืนค่าต่างๆของ registry ที่โดนแก้คับ

Download
http://www.skupload.com/unib_lues.html

ภาพตัวอย่าง
http://www.s1.skpic.com/viewer.php?i...235831783z.JPG