ลง directx แล้วมันขึ้นอย่างนี้ครับ T T

An internal system error occorred.

Please refer to DXError.log and Directx.log in your windows foder to

determine problem...