ใน Advance setting มันจะมีให้ปรับ
VSS compatible defrag มันใช้ทำอะไรครับ ควรเปิดหรือปิด