พอเปีดเครื่องคอมแล้วมันขึ้น windows - system error
A duplicatc name exists on the net work
จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับ