เครื่องเปิดใช้งานได้ แต่หน้าจอไม่แสดงผล ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุใด แต่บางครั้งก็เปิดติดแต่ต้อง restart 2-3 ครั้งหลังกด power