ส่งไปกี่ข้อความก็แสดงเป็น 0 ตลอด ก็เลยเช็ดไม่ได้ว่าได้ส่งข้อความถึงใครแล้วบ้าง
ผู้รู้ช่วยตอบที่ครับ?