ระหว่าง HR01 กับ andy อะไรจะเย็ฯกว่าถ้าพัดลมเท่ากัน