ผมอยากทราบว่า HR 01 จะใส่กับ am3 แบบให้พัดผมเป่าออกข้างหลัง ไม่ทราบว่ามีขาขายไมครับ