- ไม่ทราบว่าตองใช้ Router ในการแชร์ไฟล์ไหมครับ
- วิธีการทำทำอย่างไรอะครับ