มันขึ้นว่า
CreateVertexShader failed(D3DERR[_]INVALIDCALL).

History: CreateShader <- FD3DVertexShader::FD3DVertexShader <- UD3DRenderDevice::GetVertexShader <- FD3DRenderInterface::SetVertexStreams <- USubSkeletalMeshInstance::Render <- USkeletalMeshInstance::Render <- FDynamicActor::Render <- FActorSceneNode::Render <- UShadowBitmapMaterial::Get <- FProjectorRenderInfo::GetMaterial <- ATerrainInfo::Render::RenderProjectors <- ATerrainInfo::Render <- RenderTerrain <- RenderLevel <- FLevelSceneNode::Render <- FPlayerSceneNode::Render <- UGameEngine:raw <- UWindowsViewport::Repaint <- UWindowsClient::Tick <- ClientTick <- UGameEngine::Tick <- UpdateWorld <- MainLoop

เป็นที่อะไรครับ ลงวินโดว์ใหม่แล้ว โหลด driver VGA มาใหม่แล้ว หรือว่าเป็นปัญหาที่ตัวเกม
เครื่องพึ่งจะซื้อมาใหม่ๆเลยครับ