ถาม C# หรือ .net หน่อยคร้าบ

เวลาใส่
textbox1.text = "";
textbox2.text = "";
textbox3.text = "";
textbox4.text = "";
textbox5.text = "";
textbox6.text = "";

แบบว่าอยากจะใส่ for แทน หรือ while แทน ทำได้ใหมครับ
เช่น
for(i = 1;i<=6;i++)
textbox+i+.text = "";