มี P.4 1.6 willamatte ไม่รู้จะทอด sink ไงดี (thermaltake ไม่ทราบรุ่น)