USB 3.2 Gen 2x2 : 20 Gbps

พอร์ต USB หรือ Universal Serial Bus ตั้งแต่การออกมาของมันนั้น ก็ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าการพัฒนาของมันที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น กับอินเตอร์เฟสการเชื่อมต่อที่เหมือนกัน แต่ประสิทธิภาพแตกต่างกัน สามารถสร้างความสับสนกับผู้ใช้งานได..

Recent Article

Subscribe to our Newsletter

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์

Subscribe to our Newsletter