EPSON HX-20 : แล็ปท็อปตัวแรกของโลก

แล็ปท็อปตัวแรกของโลก ที่เป็นแม่พิมพ์ของอีกหลายรุ่นหลานต่อมา คุณปู่ของแล็ปท็อปทั้งตลาด

Recent Article

Subscribe to our Newsletter

ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข่าวสารให้ท่านทาง อีเมล์

Subscribe to our Newsletter